ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum célja, hogy a kalandrandi.hu weboldal felhasználásának formai kereteit definiálja, a Szolgáltató (PlusEps Kft, székhelye: 1016 Budapest, Naphegy utca 13; adószám: 23991422-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-988121) és a Felhasználó szolgáltatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza és rögzítse. A Felhasználó a regisztráció során tudomásul veszi és elfogadja jelen dokumentum tartamát.

A kalandrandi.hu küldetésalapú találkozókat szervez egymás számára ismeretlen játékosok részére, így elősegítve azok társkereső szándékát, illetve meglévő párok számára szórakoztató célzattal.

1. Pénzforgalom

A kalandrandi.hu weboldalra való regisztráció ingyenes, azonban a küldetéseket való részvétel térítésköteles. A jelentkezők bankkártyával történő fizetés útján tölthetik fel belső kredit egyenlegüket, illetve jelentkezhetnek egy szervezett találkozóra. A Szolgáltató egy magyar forintot egy KalandRandi kredittel tesz egyenértékűvé. Az egyenleg feltöltése minimális összeghez kötött. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem használja fel az egyenlegén meglévő, vagy egyenlegén maradt összes kreditmennyiséget, a Szolgáltató nem vállal felelősséget annak korlátlan idejű felhasználásáért, maximum az Egyenlegtörténetben lekövethető utolsó kredithasználattól számított hat hónapig. A kreditegyenleg csak a játék során használható fel, nincs mód KalandRandi kreditet a későbbiekben készpénzre visszaváltani. Abban az esetben, ha Felhasználó törli regisztrációját, vagy Szolgáltatót kéri regisztrációjának törlésére, Szolgáltató nem téríti vissza a Felhasználó egyenlegén fennmaradt kreditmennyiség forintban kifejezett értékét.

2. Törvénybe ütköző magatartás miatti sérelem

A kalandrandi.hu társkereső illetve találkozószervező oldal bármely Felhasználójának a weboldal szolgáltatásainak igénybevételekor tilos mások személyhez fűződő jogait, emberi méltóságát, jó hírnevét megsértenie. Ellenkező esetben, a Felhasználó törvénybe ütköző magatartásának észlelésekor Szolgáltató jogosult Felhasználót minden ellenszolgáltatás nélkül a szolgáltatásból végérvényesen kizárni, és adott esetbne vele szemben kártérítési igényét érvényesíteni. Vonatkozik ez a kalandrandi.hu társkereső, illetve találkozószervező oldal szolgáltatásainak akadályoztatása, meghiúsítása, tulajdonának rongálása, eltulajdonítása esetére is.

A kalandrandi.hu által nyújtott szolgáltatások, szervezett találkozók ideje alatt történő törvénybe ütköző magatartás, bűncselekmény, bűneset teljes felelőssége az elkövető személyt/személyeket terheli. Szolgáltató ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállal.

3. Testi és lelki épséget veszélyeztető sérelem

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználókat szolgáltatás igénybevételekor érő balesetért, és annak következményeiért, továbbá a Felhasználókat ért esetleges pszichés sérelmekért sem.

4. Szolgáltatás kimenetelének sikertelensége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatást igénybe vevő személyek találkozójának sikertelen kimeneteléért. Érti ez alatt a partnerek kapcsolatfelvételének önhibájukból történő meghiúsulását; találkozójuk elmaradását; egymás negatív megítélését, minősítését; a küldetés sikertelen megfejtését. Szolgáltató kiemeli, hogy nem vállal felelősséget a kijelölt találkozóhely megközelítésének mások vagy más körülmények általi akadályoztatásáért, a szolgáltatáshoz tartozó információátadás akadályoztatásáért vagy teljes elmaradásáért. Nem vállal továbbá felelősséget a Szolgáltató által kijelölt találkozóhely hivatalos nyitva tartási ideje alatti - ideiglenes vagy huzamosabb ideig tartó - öncélú zárva tartásáért, ez ugyanis a Szolgáltató hatályán kívül eső, előre nem látható, nem befolyásolható, külső körülmény. Ugyanakkor ezért Felhasználó a találkozóhelyként megjelölt egység illetékeseit sem vonhatja felelősségre. Ilyen esetben Szolgáltató figyelembe véve az egyedi esetet, miután meggyőződött a Felhasználó által tett panasz megalapozottságáról, egy következő, térítésmentes küldetésalapú találkozás lehetőségét biztosítja a károsult Felhasználónak. Mindez nem vonatkozik arra az esetre, hogy ha Felhasználó a rendelkezésére álló megfejtési időn belül más napon - az adott játszhatósági időn belül - is létesíthetne találkozót partnerével. Ez esetben Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó és/vagy partnere általi visszautasításért, valamint a módosított, lehetséges találkozási időpont alkalmatlanságáért.

5. Szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy mind a kapcsolódó Adatkezelési és Adatvédelmi irányelveket összefoglaló Szabályzatot, valamint a felelősségvállalás feltételeiről szóló összegzést a jogszabályokkal összhangban részben vagy teljesen bármikor módosíthatja. A módosítások külön határidő feltüntetésének hiányában a közzétételtől számított harminc napon belül hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó nyilatkozik, hogy a benne foglalt alap-és irányelveket, szabályokat és feltételeket, valamint a felelősségvállalás kitételeit elfogadja, és azokat a regisztráció megszűnéséig magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A Szabályzat elfogadása a regisztrációs lap elfogadásával történik.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A PlusEps Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban, mint PlusEps vagy Szolgáltató, az alábbiak szerint nyilatkozik a kalandrandi.hu weboldallal (a továbbiakban weboldal) kapcsolatos adatkezelési irányelvekről, kötelezettségekről és felelősségvállalásról.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Felhasználót érintő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alap- és irányelveit, szabályait és a felhasználás feltételeit, valamint a szolgáltatásra kiterjedő, Szolgáltató szerinti felelősségvállalás pontjait tartalmazza. Az általuk meghatározott Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi elfogadása a rendszerbe való regisztráció és az azt követő szolgáltatások igénybevételének feltétele. Egyúttal a Szabályzat elfogadásával a Felhasználó hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez, tárolásához, használatához és Felhasználó érdekében a szolgáltatás működését elősegítő közléséhez. A Szabályzat aktuális frissített verziója 2018. június 10. napján, illetve a weboldali regisztráció során a Felhasználó általi elfogadásával lép hatályba.

Adatvédelmi Nyilatkozat jogszabályi háttere

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban megfogalmazott adatkezelési alapelvek és adatvédelmi irányelvek által meghatározott szabályok felsorakoztatásakor az 1992. évi LXIII. törvény személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény egyén védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséből származó rendelkezéseit, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletét (GDPR) vettük figyelembe.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy a PlusEps Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatkezelő

Az adatok kezelője a PlusEps Korlátolt Felelősségű Társaság, felelős adatkezelő személy: Valaska Rita.

 • Székhely/postázási cím: 1016 Budapest, Naphegy u. 13. 2. em. 1.
 • Adószám: 23991422-2-41
 • Elérhetőség: info@kalandrandi.hu
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: 01 09 988121
A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal regisztrált Felhasználói (Egyének ill. Párok) a regisztráció során önkéntesen hozzájárulnak a következő személyes adataik kezeléséhez.

- Egyénként regisztráltak esetében:

 • Védett adatok (csak a Felhasználó és az Admin látja): név, telefonszám, számlázási adatok
 • Részben védett adatok (a játék kapcsán csak a játékos partner számára kiadott): e-mail cím
 • Publikus adatok (bárki számára látható): felhasználónév, nem, születési dátum, testmagasság, testsúly, végzettség, bemutatkozó szöveg
- Párként regisztráltak esetében:
 • Védett adatok (csak a Felhasználó és az Admin látja): név, telefonszám, számlázási adatok, nem, születési dátum, email cím, végzettség
 • Részben védett adatok (a játék kapcsán csak a játékos partner számára kiadott): e-mail cím
 • Publikus adatok (bárki számára látható): felhasználónév
A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, a Felhasználó erről a regisztráció során elektronikus formában nyilatkozik.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja

 • - A játék számára az alkalmas partner megtalálásának elősegítése
 • - A felhasználóval való kapcsolattartás;
 • - A felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
 • - Felhasználói elégedettség tesztelése és mérése;
 • - Az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti hírlevél értesítések küldése.

Adatkezelési időtartam

A belépés során a Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a Session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A felhasználó leiratkozni és tárolt adatait véglegesen törölni tudja a “Profil” menüpont alatt a "Regisztráció törlése" funkció segítségével. A törlés azonnali és végleges, az Adatkezelő a Felhasználó összes beazonosításra alkalmas személyes adatát visszavonhatatlanul törli. Felhasználó az adatai törlését az info@kalandrandi.hu címre küldött e-mail segítségével is kezdeményezheti. Az adatokat ebben az esetben az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli.

Adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Az adatkezelő egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei és adatvédelmi irányelvei
 • Adatokat csak törvényes úton szabad megszerezni és feldolgozni.
 • Adatokat csak meghatározott módon szabad tárolni és csak törvényes célra szabad felhasználni.
 • Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.
 • Szolgáltató a weboldalon megadott adatokat a szerverszolgáltató szerverén tárolja.
I. Adatkezelés
 1. Adatkezelés: személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, továbbítása és nyilvánosságra hozatala, valamint törlése. A Szolgáltató ilyen irányú adatkezelést technikai műveletek, adatkezelési feladatok ellátására, bizonyos adat harmadik személy számára hozzáférhetővé tételére, kizárólag a szolgáltatás rendeltetésszerű menetéhez végez, illetve az adatbázisában szereplő adatokat kizárólag a Felhasználó érdekét szolgáló információtovábbításra használja. Nyilvánosságra kizárólag a regisztrációkor megadott, Felhasználó által nyilvánosságra szánt adatokat hozza. Szolgáltató a Felhasználó adatait annak kérésére törli, abban az esetben, ha Felhasználó regisztrációjának megszűnését kéri. (Utóbbit Felhasználó maga is elvégezheti.)
 2. Adatkezelő/-feldolgozó: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a személyes adatok kezelést végzi, kezelésének célját meghatározza. Az adatkezelésre vonatkozó feladatokkal a Szolgáltató adatfeldolgozót bízhat meg. Jelen Szolgáltató esetében az adatok kezelésével a weboldal adminisztrációját ellátó természetes személyek vannak megbízva.
 3. Adattörlés: adatok törlése, illetve felismerhetetlenné tétele. A törölt adatok helyrehozatala nem lehetséges. Jelen szolgáltatás esetében a regisztráció törlésének kezdeményezésekor a Felhasználó maga is törölheti adatait, illetve utóbbit az admintól is kérheti.
 4. Automatizált adatállomány: automatikusan feldolgozásra kerülő adatok összessége. Jelen esetben az automatizált adatállományt Szolgáltató a szolgáltatás fejlesztését segítő statisztikai adatelemzéshez használja.
II. Adatvédelem

Személyes adat: bizonyos természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, amiből a személyre vonatkozó konkrét következtetés vonható le.
A kalandrandi.hu a Felhasználó által végzett regisztrációs művelet során kéri bizonyos személyes adatok megadását. Ezek a weboldal regisztrációs felületén feltüntetett jelzések szerint publikus, nem publikus és részben publikus adatokat jelentenek. A Szolgáltató publikussá kizárólag a szolgáltatás lefolyásához szükséges adatokat teszi, míg részben publikus adatokként egyrészt azokat kezeli, melyek a Felhasználó-szándéka szerinti, másik Felhasználóval való kapcsolatfelvételét segítik elő, másrészt azokat, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez kötött számlázási folyamatot hivatottak elősegíteni. Nem publikus adatokként a Felhasználó weboldalra való belépéséhez szükséges jelszavát kezeli.

Személyes adatokra vonatkozó alapelvek
 1. Személyes adatnak minősül minden információ, elérhető adat, amiből a felhasználó személyére vonatkozó egyértelmű következtetések vonhatóak le (név, nem, kor, iskolai végzettség, irányítószám, e-mailcím).
 2. Az felhasználó „saját oldalán” (adatlapján) megjelenő információk közül a változó adatokat (pl. legutóbbi belépés dátuma) Szolgáltató nem köteles historikusan tárolni. Így a felhasználó saját adatainak ellenőrizhetősége csak a mindenkori aktuális adatokra vonatkozik.
 3. A személyes adatok körébe nem tartoznak bele a kifejezetten technikai okokból tárolt adatok (pl. a felhasználóval kapcsolatos adatbázis-sorok belső azonosítói, fájlnevek, biztonsági kódok), valamint a felhasználó weboldalon végzett műveletei során keletkező egyéb mellékadatok. Ezeket az információkat és a belőlük eredő következtetéseket Szolgáltató a rendszer hatékony működéséhez a jogszabályi kereteken belül szabadon felhasználhatja.
 4. Szolgáltató jogosult a látogatások IP címét rögzíteni és tárolni. Az IP cím nem személyes adat, minthogy a számítógép és használója nem egyértelműen összeköthető, illetve ugyanazon IP címet - kis időkülönbséggel - akár más számítógép is megkaphatja. Szolgáltató kijelenti, hogy az IP címmel együtt az adott látogatási esemény idejét is tárolja, azonban nem vállal felelősséget az eltárolt időbélyeg pontosságáért és hitelességéért. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az adatkezelő Szolgáltató fér hozzá. Ezen adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
 5. A látogatások Szolgáltató által tárolt ideje és IP címe együttesen sem minősülhet személyes adatnak, azonban Szolgáltató az ezzel kapcsolatos információkat akár az érintett Felhasználó, akár a hatóságok hivatalos megkeresésére, a megfelelő jogalap megléte esetén kiadhatja.
 6. Az automatizált adatállományban tárolt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni a véletlen elvesztés vagy jogtalan hozzáférés, esetleges megsemmisülés megakadályozása végett.
 7. A különleges adatokat nem lehet gépi úton feldolgozni.
 8. Az adatalanynak joga van tudomást szerezni személyes adatainak automatizált állományáról, elérhetőségéről, tárolásáról, annak céljáról, valamint az adatállományt kezelő személyéről és székhelyéről.
 9. Indokolt esetben a Felhasználónak joga van a tárolt személyes adatainak helyesbítésére vagy töröltetésére. Utóbbit a Szolgáltató nem köteles elvégezni, amennyiben a tárolt adatokkal törvénykező szerv segítségére lehet. Az adatok helyesbítését és törlését igénylő felhasználói kezdeményezésre Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban, közérthető módon választ adni a Felhasználónak.
 10. A Felhasználónak joga van jogorvoslattal élni, amennyiben közlési, helyesbítési és törlési kérelmét nem teljesítik. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével a másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül viszont a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Továbbá akkor sem köteles megtéríteni a kárt, amennyiben az az érintett károsult szándékos vagy gondatlan magatartása miatt keletkezett.
 11. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
 12. Személyes adatot csak meghatározott, törvényes célból lehet kezelni, s az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott törvényes célnak, s a művelet akkor is csak a szükséges mértékben és ideig folytatódhat.

Különleges adat: faji eredetre, nemzetiségre és etnikai hovatartozásra, továbbá politikai véleményre, pártállásra, vallásos meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkozó adat.
Szolgáltató a Felhasználó által végzett regisztrációs művelet során nem kéri különleges adatok megadását, mivel ezeket nem tartja a regisztráció feltételének, ugyanakkor nem tiltja ezek feltüntetését a Felhasználó „Bemutatkozás” felületén, amennyiben azokkal a Felhasználó etikai szabályokat és morális elveket nem sért.

III. Adatbiztonság
 1. Az adatbiztonság érdekében az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó kötelessége gondoskodni az adatok biztonságáról. Köteles kialakítani azokat a technikai feltételeket és szervezési intézkedéseket, amelyek azt adatvédelmi törvény érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat különösen védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy a megsemmisülés ellen. Kivételt képeznek a természeti katasztrófák, a kiküszöbölhetetlen technikai meghibásodások és egyéb esetek.
 2. A személyes adatok egy részét (nem, kor, testsúly, testmagasság, végzettség) a Szolgáltató más Felhasználó számára elérhetővé teszi azzal a céllal, hogy a Felhasználók egymással kapcsolatot tudjanak teremteni. A regisztráció során a Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával ehhez az adatkezeléshez hozzájárul.
 3. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a megjelölt, szolgáltatás igénybevételét elősegítő céloktól eltérő célra nem használja. Személyes adatokat harmadik személy részére nem ad át. Utóbbi nem vonatkozik arra az esetre, ha a Szolgáltató köteles bizonyos adatokat továbbítani jogérvényesítő szerveknek, büntetőügyben történő nyomozás céljából, állítólagos jogellenes tevékenységhez kapcsolódóan. Szolgáltató ilyen esetben köteles értesíteni a Felhasználót az adatátadás tényéről.
 4. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az interneten előre meg nem határozott ideig tárolja.
 5. A Felhasználó gépén Szolgáltató elhelyezhet olyan adatcsomagot (cookie), amely a későbbi látogatások során segít a számítógép azonosításában. Ez az adat a Felhasználó által szabadon módosítható, személyes adatnak nem minősül. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal által elhelyezett cookie-val kapcsolatban, mivel ez nem a szerveren, hanem a kliensgépen tárolt adat. A cookie-k használata a Felhasználó által letiltható, de letiltás esetén a Felhasználó viseli annak kockázatát, hogy a szolgáltatás akadályoztatva működik.
 6. Szolgáltató a felhasználói adatokat közvetlen üzletszerzésre, direkt marketing célra kizárólag a felhasználó kifejezett és előzetes hozzájárulásával használhatja fel. Ez a pont nem vonatkozik azon E-mailekre, amelyek a regisztrált tagoknak a KalandRandi rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás céljával kerülnek kiküldésre.
 7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett publikus adatok (felhasználónév, nem, kor, végzettség, stb.) harmadik fél általi megismeréséért, felhasználásáért, ide értve az olyan indirekt eseteket is, amikor internetes keresőrobot vagy egyéb gépi algoritmus az adatokat átveszi, és azokhoz nyilvános hozzáférést biztosít. Azzal, hogy a Felhasználó elfogadta az adatok nyilvánosságát, önként vállalta az ezzel járó kockázatokat. Szolgáltató kártérítésre vagy egyéb felelősségvállalásra nem kötelezhető.
 8. Amennyiben Felhasználó jogellenesen vagy megtévesztően használja személyes adatait, Szolgáltató miután erről e-mailben értesítette, törölheti regisztrációját.

Kaland ötleted van?

Pénzt keresnél a küldetésekre vonatkozó ötleteiddel? Partnerként vidéken szerveznél KalandRandi küldetéseket?
Tudd meg a részleteket!

Randizz ingyen!

Szeretnél INGYEN részt venni egy KalandRandi küldetésben? Szívesen ismerkednél, de a küldetés árát inkább a jövendőbeli kedvesedre költenéd? Kedveled az intellektuális feladványokat?
Kattints a részletekért!

Online fizetési partnerünk:   
Elfogadott kártyák: